SkinTracker Logo
Hazard Agent Outfit icon
Hazard Agent Outfit icon

Hazard Agent

Description: Warning: Hazardous!
Part of the Outbreak Set

Slot: Outfit

Rarity: Epic

Price: 1500 vBucks

Hazard Agent Outfit icon

Hazard Agent Outfit icon

Hazard Agent Outfit Featured image

Hazard Agent Outfit featured image